Dhogie Band

Click here to edit subtitle

Daniel James

Track 1:  Daniel James ( Lee Mason a John Humfrey) Daniel James 

Prif trac o’r albwm ddwyieithog 50 gan y Dhogie Band (sy’n cael ei rhyddhau y 1af o Fedi 2017) sy’n dathlu 50 mlynedd o berfformio. 

Ysgrifenwyd y gân yma gan John Humfrey a Lee Mason – teyrnged i Daniel James (y bardd Gwyrosydd ). Daniel ysgrifennodd y geiriau i’r emyn enwog Calon Lân. Roedd e’n byw yn Nhreboeth, marwodd yn 1920 ac fe gladdwyd ym Mynydd Bach. Roedd e’n hen dad-cu i Rosalyn Humfrey, gwraig John, sy’n byw yn Nhrefrdaeth, Sir Benfro.

This is the lead track of the Dhogie Band’s bilingual album 50 (release date 1st September 2017) which celebrates 50 years of performing. 

Written by John Humfrey and Lee Mason this song is dedicated to Daniel James (bardic name Gwyrosydd) who wrote the world famous hymn Calon Lân. He lived in Treboeth, died in 1920 and is buried in Mynydd Bach. He was the great grandfather of John’s wife Rosalyn Humfrey (neé James) from Trefdraeth (Newport Pembs).

Gwaith caib a rhaw ac yn byw o'r bawd

Yn bwrw blinder gyda calon fawr - roedd e'n cawr o ddyn

Yn troi ei gefn ar y moeth

Gyda'i glustiau at yr alaw

A'i bensil yn ei boced yn Nhreboeth

2. Daniel James roedd eich calon yn lân

Rwyn gweld eich eilun wrth glywed eich can - hiraeth arna'i,

Y ddraig goch ar frig y byd

Gyda'i glustiau at yr alaw

A'i bensil yn ei boced yn Nhreboeth

Cytgan

Ers canrif mae e'n cysgu mewn hedd

Yn Mynydd Bach gorwel yn ei fedd

Ond gweld llif o grysau cochion

A chlywed llais y crysau cochion

A theimlo'r mor o grysau cochion canu Calon Lân

Offeryn

3. Roedd e'n taro bargen galed yn y dafarn glyd

I gael peint o gwrw am bennill o farddoniaeth rydd

Y bardd yn ei ddillad parch - yn eistedd 'n syth ar ben y tân0

Y dydd yn tynnu at ei derfyn

Does neb yn llosgi bysedd yn Nhreboeth

Cytgan

4. Gorwyres Daniel mae hi'n ferch i'w thad

Yn falch o'i hanes ac yn byw pob awr - wrth ei bodd ar y daith

Gwaed Gwyrosydd pur a doeth

Gyda'i chlustiau at yr alaw

A'i phensil yn ei phoced yn Nhrefdraeth.

Cytgan.

1 Working with pick and shovel and living hand to mouth

Fighting off tiredness with a huge heart

A giant of a man who turned his back on riches,

With his ear to the tune and his pencil in his pocket in Treboeth

2 Daniel James your heart is pure

I see your image as I hear your song

I feel a deep longing, the red dragon is on top of the world,

With his ear to the tune and his pencil in his pocket in Treboeth

Chorus

For a century now he has slept in peace

In Mynydd Bach lying in his grave

But sees the flood of red shirts

And hears the voices of the red shirts

And feels the sea of red shirts singing Calon Lân

Instrumental

3 He drove a hard bargain in his cosy tavern

To get a pint of beer pint for a few lines of free verse

The bard in his Sunday best, sitting close to the fire

No one gets his fingers burnt in Treboeth

Chorus

4 Daniel's great grand-daughter is a chip off the old block

Proud of her heritage and living every moment

Gwyrosydd's blood - pure and wise

With her ear to the tune and her pencil in her pocket in Trefdraeth (Newport Pembs)

Chorus.